ردیف

مکان نصب

تعداد

آدرس

۱ فرودگاه کرمان ۲

کرمان

۲ فرودگاه شیراز(خرید اول) ۱ شیراز
۳ فرودگاه کیش کیش
۴ فرودگاه سبزوار ۲ سبزوار
۵ ترمینال فرودگاه تبریز ۲ تبریز
۶ فرودگاه شیراز(خرید دوم) ۲ شیراز
۷ فرودگاه بوشهر(خرید اول) ۳ بوشهر
۸ فرودگاه تهران(خرید اول) ۱ تهران
۹ فرودگاه زاهدان(خرید اول) ۴ زاهدان
۱٠ فرودگاه رشت ۳ رشت
۱۱ فرودگاه بیرجند ۱ بیرجند
۱۲ فرودگاه مشهد(خرید اول) ۱ مشهد
۱۳ فرودگاه اهواز(خرید اول) ۱ اهواز
۱۴ فرودگاه ایلام ۵ ایلام
۱۵ فرودگاه ساری(خرید اول) ۱ ساری
۱۶ فرودگاه مهرآباد تهران(خرید اول) ۳ تهران
۱۷ فرودگاه ارومیه ۴ ارومیه
۱۸ فرودگاه اردبیل(خرید اول) ۲ اردبیل
۱۹ فرودگاه ساری(خریددوم) ۱ ساری
۲٠ فرودگاه شهید صدوقی یزد ۱ یزد
۲۱ فرودگاه کیش ترمینال ۴ کیش
۲۲ فرودگاه خوی ۱ خوی
۲۳ فرودگاه زاهدان(جدید) ۱ زاهدان
۲۴ فرودگاه تهران ترمینال ۴ ۱ تهران
۲۵ فرودگاه تهران ترمینال ۱ تهران
۲۶ فرودگاه سیرجان(خرید اول) سیرجان
۲۷ فرودگاه شیراز(خرید سوم) ۱ شیراز
۲۸ فرودگاه مشهد(جدید) ۱ مشهد
۲۹ فرودگاه کیش ترمینال ۳ ۳ کیش
۳٠ فرودگاه تهران ترمینال ۶ ۲ تهران
۲۱ فرودگاه بندر عباس(خرید اول) ۱ بندرعباس
۳۲ فرودگاه زاهدان(خریددوم) ۲ زاهدان
۳۳ فرودگاه بوشهر(خرید دوم) ۲ بوشهر
۳۴ فرودگاه سنندج ۱ سنندج
۳۵ فرودگاه شیراز(خرید سوم) ۱ شیراز
۳۶ فرودگاه امام خمینی تهران
۳۷ فرودگاه تبریز تبریز
۳۸ فرودگاه تهران ترمینال ۲ ۱ تبریز
۳۹ فرودگاه رفسنجان ۱ رفسنجان
۴٠ فرودگاه جیرفت ۲ جیرفت
۴۱ فرودگاه عسلویه ۹ عسلویه
۴۲ فرودگاه تهران -ساختمان بسبج ۱ تهران
۴۳ فرودگاه کرمانشاه(خرید اول) ۱ کرمانشاه
۴۴ فرودگاه مهر آباد-کارگاه مکانیک ۳ تهران
۴۵ فرودگاه تهران ترمینال ۶ ۱ تهران
۴۶ فرودگاه ساری(خرید اول) ۲ ساری
۴۷ فرودگاه تبریز ۳ تبریز
۴۸ فرودگاه مهرآباد ساختمان مهرجویی ۱ تهران
۴۹ فرودگاه اهواز(خریددوم) ۳ اهواز
۵٠ فرودگاه کرمان ترمینال حجاج ۱ کرمان
۵۱ فرودگاه گرگان(خرید اول) ۳ گرگان
۵۲ فرودگاه ساری شرکت ساری سازه ۱ ساری
۵۳ فرودگاه بندر عباس(خرید دوم) ۳ بندرعباس
۵۴ فرودگاه سیرجان(خریددوم) ۱ سیرجان
۵۵ فرودگاه اردبیل(خرید دوم) اردبیل
۵۶ فرودگاه اردبیل(خریدسوم ۲ اردبیل
۵۷ فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۴ اردبیل
۵۸ فرودگاه هرمزگان ۱ اصفهان
۵۹ فرودگاه گرگان(خریددوم) ۱ بندرعباس
۶٠ فرودگاه مشهد(خرید دوم) ۲ گرگان
۶۱ فرودگاه پرواز های خارجی(سرآمد ساختمان) ۴ یزد
۶۲ فرودگاه سیرجان سیرجان
۶۳ شرکت فرودگاههای کشور ۲ تهران
۶۴ فرودگاه مشهد(خرید سوم) ٠۲ مشهد
۶۵ فرودگاه سنندج(خرید اول) ۲ سنندج
۶۶ فرودگاه سنندج(خرید دوم) ۲

سنندج

۶۷ فرودگاه قشم ۲ قشم
۶۸ فرودگاه کرمانشاه(خریددوم) ۴ کرمانشاه
۶۹ فرودگاه شهر کرد ۱ شهرکرد
۷٠ فرودگاه مشهد ترمینال حجاج ۲ مشهد
۷۱ شرکت ناورود(فرودگاه عسلویه) 5 عسلویه
۷۲ فرودگاه سراوان ۱ سراوان
۷۳ فرودگاه پارس آباد اردبیل تبریز
۷۴ فرودگاه ساری(خریددوم) ساری
۷۵ فرودگاه مشهد(خرید سوم) ۱ مشهد
۷۶ فرودگاه مشهد(خرید چهارم) ۱ مشهد
۷۷ معاونت خدمات فرودگاهی تهران ۲ تهران
۷۸ شرکت توسعه و مدیریت فرودگاه کیش کیش
۷۹ فرودگاه امام خمینی ساختمان مخابرات ۲ تهران
۸٠ فرودگاه سنندج(خرید سوم) ۶ سنندج
۸۱ شرکت ناورود(فرودگاه ۲) ۱ عسلویه
۸۲ صادرات بار فرودگاه مهرآباد تهران ۹ تهران
۸۳ فرودگاه مهرآباد تهران(خریددوم) ۲ تهران
۸۴ فرودگاه مهرآباد ترمینال ۲ ۱ تهران
۸۵ شرکت فرودگاههای کشور(اتاق سرور مادر تخصصی فرودگاهها) ۲ تهران
۸۶ فرودگاه امیدیه اهواز ۸ اهواز
۸۷ فرودگاه مهرآباد(سالن انتظار حجاج) ۳ تهران
۸۸ ترمینال۴فرودگاه مهرآباد تهران
error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر